Het lezen waard / Worth reading

 

Reglement KunstPlein OLV/ Regulations KunstPlein OLV,

25 en 26 augustus 2018

KunstPlein OLV is een jaarlijks evenement op het

Onze Lieve Vrouweplein

te Maastricht

Reglement en voorwaarden

ART

25 en 26 augustus 2018

 •    Voorwaarden KunstPlein OLV    

  Voorwaarden KunstPlein OLV, 25 n 26 augustus 2018

   

  1. Het beeld en teksten worden op de website www.kunstpleinolv.nl  geplaatst. Ook wordt het fotomateriaal gebruikt voor Facebook om zo de kunstliefhebbers al kennis te laten maken met uw werk.
  2. Om de website zo actueel mogelijk te houden, vragen we ook een nieuwe tekst en foto’s  aan de kunstenaars die al eerder hebben meegedaan aan KunstPlein OLV.
  3. Onze site wordt vaak bezocht! Meerdere malen ontvangen wij mails met vragen over deelnemende kunstenaars en hun werk. Om iedereen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn adviseren wij daarom ook jouw contactgegevens (naam, emailadres, telefoonnummer en website) te vermelden.
  4. De deelnemende kunstenaar blijft gedurende de hele tentoonstellingsperiode aansprakelijk voor zijn/haar kunstwerken. De organisatie kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van de kunstwerken door toeval, overmacht of fouten.
  5. Jouw deelname is pas definitief als het verschuldigde bedrag van € 95,- euro binnen is op het rekeningnummer: NL59SNSB0878408592 t.n.v. Stichting KunstPlein OLV onder vermelding van de naam van de deelnemende kunstenaar. Wij verwachten dit bedrag uiterlijk voor 1-7-2018 te ontvangen.
  6. De organisatie gaat ervan uit dat de kunstwerken op de toegestuurde foto’s voor op de website ook daadwerkelijk een plek in jouw stand krijgen.
  7. Tevens gaan we ervan uit dat de toegewezen stand inderdaad twee dagen door jou wordt bemand.
  8. Je ontvangt van ons niet alleen tijdig bericht over je plek op het Onze Lieve Vrouweplein, maar ook een pakket met promotiemateriaal dat betrekking heeft op KunstPlein OLV 2018.

   

  AVG:

  De door jouw ingevulde persoonlijke gegevens zoals geboortedatum, adres en opleiding worden enkel gezien door het Team van KunstPlein OLV. Deze informatie hebben we nodig om een selectie te kunnen maken voor deelname aan het KunstPlein OLV. Met deze gegevens wordt verder niets gedaan.

  De door jouw aan ons gestuurde tekst, foto's, naam, website en telefoon nummer worden wel zichtbaar getoond op de website KunstPleinOLV.nl.

   

  De gegevens als bovenstaand benoemd, worden voor onbepaalde tijd bewaard.

   

  Verder worden naam, tekst en afbeeldingen gebruikt voor promotie van de kunstenaar en het KunstPlein OLV evenement op o.a. Facebook, ons OLV krantje en verdere promotie kanalen, Te denken aan nieuwsbladen, persberichten etc...

   

  Tot slot de vraag of je ons wil liken en delen op Facebook, dat ter wille van de publiciteit.

   

   

   

   

 • Conditions KunstPlein OLV     

   

  Conditions KunstPlein OLV, 25 and 26 august 2018

   

  1. The image and texts are posted on the website www.kunstpleinolv.nl. The photo material is also used for Facebook to get art lovers to get acquainted with your work.
  2. To keep the website as up-to-date as possible, we also request a new text and photos to the artists who have already participated in KunstPlein OLV.
  3. Our site is often visited! Several times we receive emails with questions about participating artists and their work. In order to be able to serve everyone as well as possible, we therefore advise you to include your contact details (name, email address, telephone number and website).
  4. The participating artist remains liable for his / her artworks during the entire exhibition period. The organization can not be held liable or responsible for loss, theft or damage to the artworks due to coincidence, force majeure or errors.
  5. Your participation is only definitive if the amount due of € 95.00 is in on the account number: NL59SNSB0878408592 t.n.v. Stichting KunstPlein OLV stating the name of the participating artist. We expect to receive this amount before 1-7-2018.
  6. The organization assumes that the works of art on the photos sent to the website actually get a place in your stand.
  7. We also assume that the assigned stand will indeed be manned by you for two days.
  8. You will not only receive timely notice of your place on the Onze Lieve Vrouweplein, but also a package of promotional material that relates to KunstPlein OLV 2018.

   

   

  AVG:

  The personal details entered by you, such as date of birth, address and education will only be seen by the Team of KunstPlein OLV. We need this information to make a selection for participating in the KunstPlein OLV. Nothing is done with this data.

  The text, photos, name, website and telephone number that you send to us will be shown visibly on the website KunstPleinOLV.nl.

   

  The data as mentioned above are kept for an indefinite period.

   

  Furthermore, name, text and images are used for promotion of the artist and the KunstPlein OLV event on, among others, Facebook, our OLV newspaper and further promotion channels, Thinking of newspapers, press releases etc ...

   

  Finally, whether you want to like us and share it on Facebook, for the sake of publicity.

Voorwaarden KunstPlein OLV / Conditions KunstPlein OLV

25 en 26 augustus 2018

Stichting: KunstPlein OLV:

Suzanne Stohr, FranZ Rothenburg,

Bob Ridderbosch, Harry Schreven

 

 

 

 

 

©DuZwebapp.nl

Voorwaarden

Regelement