Het lezen waard / Worth reading

 

Reglement KunstPlein OLV/ Regulations KunstPlein OLV,

24 en 25 augustus 2019

Reglement en

voorwaarden

 •    Voorwaarden KunstPlein OLV    

  Voorwaarden KunstPlein OLV, 25 n 26 augustus 2018

   

  1. Het beeld en teksten worden op de website www.kunstpleinolv.nl  geplaatst. Ook wordt het fotomateriaal gebruikt voor Facebook om zo de kunstliefhebbers al kennis te laten maken met uw werk.
  2. Om de website zo actueel mogelijk te houden, vragen we ook een nieuwe tekst en foto’s  aan de kunstenaars die al eerder hebben meegedaan aan KunstPlein OLV.
  3. Onze site wordt vaak bezocht! Meerdere malen ontvangen wij mails met vragen over deelnemende kunstenaars en hun werk. Om iedereen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn adviseren wij daarom ook jouw contactgegevens (naam, emailadres, telefoonnummer en website) te vermelden.
  4. De deelnemende kunstenaar blijft gedurende de hele tentoonstellingsperiode aansprakelijk voor zijn/haar kunstwerken. De organisatie kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van de kunstwerken door toeval, overmacht of fouten.
  5. Jouw deelname is pas definitief als het verschuldigde bedrag van € 95,- euro binnen is op het rekeningnummer: NL59SNSB0878408592 t.n.v. Stichting KunstPlein OLV onder vermelding van de naam van de deelnemende kunstenaar. Wij verwachten dit bedrag uiterlijk voor 1-7-2018 te ontvangen.
  6. De organisatie gaat ervan uit dat de kunstwerken op de toegestuurde foto’s voor op de website ook daadwerkelijk een plek in jouw stand krijgen.
  7. Tevens gaan we ervan uit dat de toegewezen stand inderdaad twee dagen door jou wordt bemand.
  8. Je ontvangt van ons niet alleen tijdig bericht over je plek op het Onze Lieve Vrouweplein, maar ook een pakket met promotiemateriaal dat betrekking heeft op KunstPlein OLV 2018.

   

  Tot slot de vraag of je ons wil liken en delen op Facebook, dat ter wille van de publiciteit.

   

   

   

   

 • Conditions KunstPlein OLV     

   

  Conditions KunstPlein OLV, 25 and 26 august 2018

   

  1. The image and texts are posted on the website www.kunstpleinolv.nl. The photo material is also used for Facebook to get art lovers to get acquainted with your work.
  2. To keep the website as up-to-date as possible, we also request a new text and photos to the artists who have already participated in KunstPlein OLV.
  3. Our site is often visited! Several times we receive emails with questions about participating artists and their work. In order to be able to serve everyone as well as possible, we therefore advise you to include your contact details (name, email address, telephone number and website).
  4. The participating artist remains liable for his / her artworks during the entire exhibition period. The organization can not be held liable or responsible for loss, theft or damage to the artworks due to coincidence, force majeure or errors.
  5. Your participation is only definitive if the amount due of € 95.00 is in on the account number: NL59SNSB0878408592 t.n.v. Stichting KunstPlein OLV stating the name of the participating artist. We expect to receive this amount before 1-7-2018.
  6. The organization assumes that the works of art on the photos sent to the website actually get a place in your stand.
  7. We also assume that the assigned stand will indeed be manned by you for two days.
  8. You will not only receive timely notice of your place on the Onze Lieve Vrouweplein, but also a package of promotional material that relates to KunstPlein OLV 2018.

   

  Finally, whether you want to like us and share it on Facebook, for the sake of publicity.

Voorwaarden KunstPlein OLV / Conditions KunstPlein OLV

24 en 25 augustus 2019

 •    Reglement KunstPlein OLV    

  Reglement KunstPlein OLV/ Regulations for KunstPlein OLV 25 en 26 augustus 2018

   

  1. Er wordt alleen door de vooraf geselecteerde kunstenaars geëxposeerd. De organisatie ziet erop toe, dat het geballoteerde werk ook daadwerkelijk tijdens KunstPlein wordt gepresenteerd.
  2. De presentatie geschiedt in marktkramen voorzien van een wit zeildoek. De organisatie zorgt voor een   zwart “voorkleed”  van de tafels, zodat sprake is van een uniforme uitstraling.  De organisatie hoopt dat de deelnemers zoveel mogelijk met zwarte of witte bekledingen werken, voor zover die voor de kunstenaar noodzakelijk zijn. Er wordt niet gezorgd voor hulpmiddelen voor ophanging c.q. plaatsing van werken.  Na 18.00 uur worden de “voorkleden” door ons opgehaald.
  3. De organisatie is tijdens de manifestatie zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar voor de kunstenaars. Het inrichten geschiedt op beide dagen vanaf 9.30 uur, met daarbij de kanttekening dat de kramen voor aanvang van het event, om 12.00 uur, klaar moeten zijn. Het opruimen gebeurt op zaterdag en zondag pas om 18.00 uur, dit om de gezelligheid tot het einde te kunnen waarborgen.
  4. De kraam moet na afloop schoon worden opgeleverd! Spijkers, schroeven en andere materialen dienen te zijn verwijderd en afval moet in de prullenbakken worden gedeponeerd. Hier zal streng op worden toegezien!
  5. De tentoongestelde werken zijn niet verzekerd door de stichting. De organisatie neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het kwijtraken van eigendommen van de deelnemers aan de kunstmarkt en kan dus ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
  6. Op het terrein van KunstPlein OLV mag alleen gestopt worden voor laden en lossen. Auto’s dienen dus elders geparkeerd te worden. Een gemeentelijke locatiehouder zal hier toezicht op houden. Indien u tijdens het wegzetten van de auto hulp nodig heeft bij het houden van toezicht  op uw kunstwerken, kunt u dat bij een van de leden van de organisatie melden. De leden zijn herkenbaar aanwezig.

   

  Indien zaken nog onduidelijk zijn of in geval van andere vragen, kunt u een mail schrijven aan info@kunstpleinolv.nl

   

   

 • Regulations KunstPlein OLV   

   

  Regulations KunstPlein OLV Maastricht 25 and 28 August 2018

   

  1. It is only exhibited by the pre-selected artists. The organization ensures that the banned work is actually presented during KunstPlein OLV.
  2. The presentation takes place in market stalls with a white tarpaulin. The organization creates a black "front garment" of the tables, so that there is a uniform appearance. The organization hopes that the participants work as much as possible with black or white coverings, as far as they are necessary for the artist. No tools are provided for hanging or placing works. After 6 pm the "front clothes" are picked up by us.
  3. The organization is visibly present and approachable to the artists during the event. The setting up takes place on both days from 9.30 am, with the note that the stalls must be ready before the start of the event, at noon. Cleaning up takes place on Saturday and Sunday at 6 pm, in order to guarantee the fun until the end.
  4. The stall must be delivered clean afterwards! Nails, screws and other materials must be removed and waste must be deposited in the waste bins. This will be strictly supervised!
  5. The exhibited works are not insured by the foundation. The organization does not take any responsibility for the loss of property of the participants in the art market and can therefore not be held liable in any way whatsoever.
  6. On the premises of KunstPlein OLV may only be stopped for loading and unloading. Cars should therefore be parked elsewhere. A municipal site owner will supervise this. If you need help with the supervision of your artworks while leaving the car, you can report this to one of the members of the organization. The members are recognizable.

   

  If matters are still unclear or in case of other questions, you can write a mail to info@kunstpleinolv.nl

24 en 25

augustus 2019

van 12.00 tot 18.00 uur

KunstPlein OLV

is het jaarlijks

 evenement op het

Onze Lieve Vrouweplein

Maastricht

ART

Stichting: KunstPlein OLV:

Suzanne Stohr,

Harry Schreven,

FranZ Rothenburg,

Lieke Rijkx

Piet Zeegers

 

 

 

 

 

 

• ©DuZwebapp.nl

• Voorwaarden

• Reglement